Group Created with Sketch.

החזרה יזומה של ביצי דג זנדר וביצי דג שיבוט

חברת א.שים יבוא 2011 בע”מ, מתכבדת להודיע, שבעקבות טעות שאינה מקורה בחברה, שווקו דוגמאות מוצרים מבלי שנערכו להן בדיקות כנדרש בנמל. המוצרים המיוצרים ע”י חברת ויקטוריה רוסיה