Group Created with Sketch.

משרד הבריאות מזהיר את הציבור: חריגות מיקרוביאליות במחלבת קדוש – צפת.

משרד הבריאות מזהיר את הציבור: חריגות מיקרוביאליות במחלבת קדוש – צפת. דיגום שערך שירות המזון במחוז צפון התגלו חריגות מיקרוביאליות במוצרים הבאים, שנמכרו עד 23.10.20 במשקל בחנות המפעל.