Group Created with Sketch.

אובדנות בישראל התאבדויות 2000-2017 ונסיונות התאבדות 2005-2018

אגף המידע מציג מידע על היקף האובדנות בישראל, השוואה בינלאומית, מגמות וקבוצות האוכלוסייה בסיכון, במטרה לצמצם ככל האפשר את היקף התופעה.