Group Created with Sketch.

משרד הבריאות מזהיר את הציבור מצריכת מוצרים המכילים חומר פיגול

​במסגרת דיגום שגרתי של שירות המזון לשכת הבריאות מחוז דרום – בבדיקת מעבדה נמצא כי המוצרים הבאים מכילים חומר פיגול מסוג בוטנול שלישוני (tertiary butyl alcohol) העלול לגרום לגירוי בעור או בעיניים. המשקאות נדגמו ב”בר-כל נתיבי החסד” רח’ הרצל 717, אופקים.