Group Created with Sketch.

הפסקת הרתחת מים לפני שתייה ובישול במושב ירדנה

לאחר ביצוע פעולות מתקנות לשיפור איכות המים ברשת האספקה וקבלת תוצאות איכות מים תקינות אנו מודיעים על הפסקת הצורך בהרתחת מים לפני שתיה ובישול במושב ירדנה.