Group Created with Sketch.

הפסקת הצורך בהרתחת מים לפני שתייה ובישול בישוב גדיש

הננו מודיעים על הפסקת הצורך בהרתחת מים לפני שתיה ובישול בישוב גדיש.