Group Created with Sketch.

השתתפות עבור אשפוז סיעודי באמצעות משרד הבריאות

​משרד הבריאות מודיע לציבור המשלמים השתתפות עבור אשפוז סיעודי באמצעות משרד הבריאות (“קוד סיעודי”) כי בעקבות משבר הקורונה והשלכותיו, ניתן לפנות בבקשות ללשכות הבריאות