Group Created with Sketch.

סיכום החקירה האפידמיולוגית – היתה במגע של קבוצת הצליינים מיוון ושהתה איתם בטיסה חזרה ליוון (חולה מספר 24)

חולה מספר 24 מאזור המרכז, הינה מגע של קבוצת הצליינים מיוון ושהתה איתם בטיסה חזרה ליוון.