Group Created with Sketch.

קורונה – חולה מספר 21 מאוסטריה – סיכום החקירה האפידימיולוגית

חולה מספר 21 גבר בשנות השלושים ממחוז חיפה, חזר בתאריך 1.3 מאוסטריה.החולה נמצא בבידוד.