Group Created with Sketch.

בחינות רישוי ממשלתיות בצל הקורונה

בהתאם להנחיות של משרד הבריאות מי שחזר לארץ בטווח 14 הימים לפני מועד הבחינה וצריך לשהות בבידוד לא יורשה להיבחן.

מעבר לכך, קיום הבחינות נשאר באותה מתכונת וללא שינוי.

נבחן ששוהה בבידוד ועקב כך לא התייצב לבחינה, תשלום האגרה ששילם יועבר לבחינה הבאה ובתנאי שהציג על כך אישור רפואי.